Board logo

標題: 《淮揚潔秋圖》 - 賞析 [打印本頁]

作者: omwwmy4568    時間: 2013-2-24 23:41     標題: 《淮揚潔秋圖》 - 賞析

石濤此畫上河岸邊的城牆中屋舍層層。河岸及城牆內外的叢樹以水墨點畫,垂柳與河岸邊葦草用白描畫法。田地與土坡以“拖泥帶水皴”畫出。垂柳和土坡上又有赭石作點,明淨雅潔。下方虛畫,雲霧迷漫。遠處淡墨渲染。畫面的上部有畫家一段富有詩意的題跋,敘述了古揚州的變遷,並抒發了作者的感慨,增加了畫面的氣氛,引人聯想。此圖佈局新穎,靈活運用了各種筆勢,淋漓盡致地描繪出自然山水變幻莫測的風貌,形成了他自己獨特多樣化的風格。   

圖繪城垣一角。城內房屋人家,城外荒田坡岸,河川蘆灘。遠處崗巒延綿,煙波杳靄。水面輕舟一葉,一人獨棹其上。畫面以平遠法構圖,運以[拖泥帶水皴],連皴帶擦,且幹濕、濃淡墨並用,施以赭色,使畫面呈現一派清秋景象,韻致幽雅,意境深遠。其上自題[淮揚潔秋圖],並題七言長詩一首。末識[為山老道先生正。大滌子極]。鈐[癡絕]朱文長方印,[若極]白文方印,[零丁老人]、[於今為庶為清門]朱文方印。另鈐[□齋珍藏]等鑒藏印。
歡迎光臨 漫步人生路-生活館 (http://sm-book.info/) Powered by Discuz! 7.0.0